VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Decorelle, který provozuje společnost Sunrise Distribution s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Sunrise Distribution s.r.o., se sídlem Na Kaplance 614/1, 26601 Beroun, IČO: 04172931. Spisová značka: C 242959 vedená u Městského soudu v Praze a kupujícího (spotřebitel, podnikatel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod www.decorelle.cz (dále jen Prodávající), a vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Zboží si můžete objednávat přímo on-line na webových stránkách Prodejce. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné.

SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

Označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a specifikace je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

Veškeré ceny jsou včetně DPH. DPH z dopravy se v objednávce zobrazuje zvlášť.

Nad rámec ceny zboží bude Prodávající účtovat Kupujícímu náklady na dodání zboží.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsob úhrady kupní ceny je možný pouze platební kartou nebo bankovním převodem. 

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží bude Kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím dopravce, kterého Prodávající zvolí vzhledem k povaze objednaného zboží, přičemž má na výběr z těchto možností:
 1. Toptrans
 2. PPL CZ s.r.o.
 3. Česká pošta - balík do ruky
 4. DPD
Kupující má možnost do poznámky objednávky uvést své přání ohledně volby dopravce. Zboží bude Kupujícímu doručeno nejpozději do 7-mi pracovních dnů od potvrzení platby bankou Prodávajícímu. Náklady na dodání zboží je Kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
 1. Osobní odběr
Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr části sortimentu za internetové ceny v kamenné prodejně. Aby to bylo možné, musí být na stránkách vybrané zboží ve zvolené prodejně dostupné. V takovém případě prodávající zarezervuje zboží za cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na internetových stránkách na kamenné prodejně, kterou si sám spotřebitel vybere z předem daného seznamu prodejen. Zboží je možné vyzvednout nejdříve po obdržení potvrzení k vyzvednutí ve vybrané prodejně. Tato skutečnost je však platná pouze v případě, kdy je zboží dostupné skladem a zákazník o této skutečnosti byl předem informován.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení. Záruční doba na zboží začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Reklamace vyřizujeme v souladu s obchodním zákoníkem. Kupujícímu nepřísluší práva se zárukami, jestliže nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití výrobku, nebo byly na výrobku provedeny úpravy či zásahy, nebo došlo k poškození výrobku hrubou nedbalostí, nebo nešetrným zacházením. Kupující je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, je třeba poškozený balík nafotit a poslat fotku na e-mail Prodejce spolu se soupisem poškozeného zboží, a to do 24 hodin od převzetí objednávky. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání Kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke Kupujícímu. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku předání způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Kupující právo uplatnit nároky z vadu Prodávajícího (reklamovat). Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Tato vada nesmí být předmětem uplatnění reklamace v případě, že byla použita nevhodná technologie reklamní úpravy zboží, kterou Kupující výslovně vyžadoval a byl na rizika předem písemně upozorněn. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. V případě, že Kupující chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím e-mailu sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. K reklamovanému zboží musí Kupující přiložit písemné sdělení o důvodu uplatnění reklamace a doklad o zaplacení. V případě uznání reklamace budou peníze za zboží vráceny Kupujícímu převodem na jeho účet. Proto, prosíme, při reklamaci uvádějte své číslo účtu. Zboží, které Kupující zasílá k reklamaci dobírkou nebude přebráno.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY

Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané Prodávajícím nezávislému dopravci. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí Kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že Kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se zato, že zásilka byla převzata Kupujícím zjevně nepoškozena. Skryté poškození zásilky je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení zásilky a to písemnou formou Prodávajícímu s následujícími informacemi: název a adresa Kupujícího, identifikační číslo zásilky (číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto oznámení musí být potvrzeno třetí nezávislou osobou. 

NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

Je-li dodané zboží s vadami, může Kupující:

Volba mezi výše uvedenými nároky náleží Kupujícímu jen v případě, že ji oznámí Prodávajícímu včas ve výše uvedené lhůtě (5 pracovních dní) společně s kopií faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je vadné zboží kompletní, ve stavu v jakém bylo od Prodávajícího odebráno (zboží neznehodnocené reklamní úpravou jiným výrobcem), uplatnění nároku z vad nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v reklamačním řádu.

MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VAD ZBOŽÍ (REKLAMACE)

Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího na adrese Decorelle, Ječná 533/23, 120 00, Praha 2, Česká republika. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje Kupující na formuláři „Reklamační list“, který si Kupující dle vlastního uvážení vytvoří, a který bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:
 1. název (jméno) Kupujícího
 2. místo podnikání (příp. bydliště)
 3. název a množství reklamovaného zboží, kód produktu, číslo faktury a dodacího listu prodávajícího, cenu za jednotku, cenu celkem, datum převzetí zboží
 4. popis vady zboží, včetně fotodokumentace
 5. volbu nároku z vad zboží
 6. datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)
 7. datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení.
V případě, že Kupující uplatňuje jiný nárok z vad, než je poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem Prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VAD ZBOŽÍ

Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u Prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Obchodními podmínkami Prodávajícího a způsobem uvedeným v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Vady zboží, které jsou Kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 5-ti dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je pro uplatnění nároku z vad zaslaného poštou rozhodné datum poštovního razítka na poštovní zásilce. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 24 měsíců po předání zboží Kupujícímu. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Opomine-li Kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li Prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky z vad vůči Prodávajícímu.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ NÁROKŮ Z VAD ZBOŽÍ (REKLAMACE)

Pro vyřízení nároků z vad zboží je stanovena lhůta 1 měsíce ode dne jejího doručení Prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, Prodávajícím a Kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Sunrise Distribution s. r. o. (dále jen Prodávající), provozovatel webu a eshopu www.decorelle.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě žádné třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi Prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě vyplnění a odeslání objednávkového nebo poptávkového formuláře dáváte Prodávajícímu automaticky souhlas k tomu, aby Vaše osobní údaje dle zákona zpracovával a používal ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit zasláním požadavku na e-mailovu adresu uvedenou v kontaktech.